Set of 3 stem vases
Stoneware
7 1/2 x 3 x 3
2010
Set of 3 stem vases
Stoneware
7 x 3 x 3
2010
Square vase
Stoneware
11 x 6 x 6
2010
$200
Watering can
Porcelain
12 1/2 x 9 x 5
2010
$350
Watering can
Stoneware
12 x 9 1/2 x 4 1/2
2010
$350
Teapot
Stoneware
11 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2
2010
$300
Teapot
Stoneware
11 x 8 x 6
2010
$325
Two pitchers
Stoneware
vary
2009
Oval boat
Stoneware
4 1/2 x 18 1/2 x 5
2009
$150
Oval flower vase
Porcelain
6 x 4 x 12 1/2
2010
$175
Oval flower vase
Porcelain
7 x 4 x 12
2009
$175
Squared wine cups
Porcelain
4 1/2 x 4 x 4
2009
Squared wine cups
Porcelain
4 x 4 x 4
2009
Storage jar
Stoneware
10 x 11 x 11
2009
$250
Storage jar
Stoneware
9 1/2 x 11 x 11
2010
$250
Storage jar
Stoneware
11 x 11 x 11
2010
$300
Storage jar
Stoneware
11 x 12 x 12
2010
$300
Large storage jar
Stoneware
15 1/2 x 11 x11
2010
$450
Teapot
2008
SILO JAR
Porcelain
15x8x6
2007
$325
SILO JAR
Porcelain
14x8x6
2007
$350
SILO JAR
Porcelain
16x8x6
2007
$350
SILO JAR
Porcelain
14x6x3
2007
$250
SILO JAR
Porcelain
15x5x4
2007
$250
WATERING CAN
Porcelian
15x8x2
2007
$300
WATERING CAN
Porcelain
14x8x3
2007
$300
Platter
Porcelain
18x18x2.5
2007
$350
Striped Storage Jar
Stoneware
9x7x7
2007
$150
Stiped Vase
Stoneware
12x8x4
2007
$150
Striped Tumblers
Porcelain
7x3x3
2007
Tea Bowls
Porcelain
4.5x3.5x3.5
2007
Tea Bowls
Porcelain
5x4x4
2007
Tumblers
Porcelain
To 7''
2007
Square Jar
Porcelain
7x7x7
2007
$125
Watering Can
Porcelain
15x7x3
2007
$300
Watering Can
Porcelain
15x8x3
2007
$300
Watering Can
Porcelain
15x8x3
2007
$300
Watering Can
Porcelain
16x8x3
2007
$300
Tea Pot
Porcelain
9x9x7
2007
$250
Watering Can
Porcelain
12x6.5x3
2007
$250
Tea bowls
porcelain
5x4x4
2007
$25
Cups
Porcelain
6.5x4.5x4
2007
$25
Platter
porcelain
3x22x22
2007
$350
Teapot
Porcelain
9x8.5x4
2007
$250
Watering Can
Stoneware
13x8x3
2007
$250
Watering Can
Porcelain
13.5x9.5x4
2007
$250
Watering can
Ceramic
13x5x8.5
2007
$250
Watering can
Ceramic
14x7x3
2007
$250
Watring Can
Ceramic
12x7x3
2007
$225
Storage Jar
Stoneware
9x8x8
2007
$150
Storage Jar
Stoneware
9x7x7
2007
$150
Storage Jar
Stoneware
9x6x6
2007
$150
Storage Jar
Stoneware
8.8x7x7
2007
$150
Covered Jar
Stoneware
14x7x7
2007
$250
Covered Jar
Stoneware
12x8x8
2007
$250
Covered Jar
Stoneware
14x8x8
2007
$250
Covered Jar
Stoneware
14x7x7
2007
$250
Silo Vase
Porcelain
11x7x6
2007
$225
Covered Jar
Stoneware
12x6x6
2007
$250
Flower Basket
stoneware
9x9.5x4
2007
$125
Flower Basket
stoneware
10x9x5
2007
$125
Teapot
porcelain
11x8x5
2007
$225
Teapot
porcelain
11x8x5
2007
$225
Tea pot
porcelain
9x9x5
2007
$225
Oval Flower Boat
Ceramic
5x18x6
2007
$150
Storage Jar
Ceramic
9x8x8
2007
$125
Storage Jar
Ceramic
8x7x7
2007
$125
Storage Jar
Ceramic
8x7x7
2007
$150
Flower Basket
Ceramic
11x10x5
2007
$125
Large Squared Bowl
Ceramic
7x14x14
2007
$250
Large Bowl
Ceramic
5x16x16
2007
$250
Squared Bowl
Ceramic
5x14x14
2007
$225
Bowl
Ceramic
6x14x14
2007
$225
Silo Jar
ceramic
18x9x7
2007
$250
Silo Jar
ceramic
17x8x6
2007
$250
Covered Jar
ceramic
19x8x8
2007
Flower Boat
Porcelain
4x3x17
2006
$150
Watering Can
Porcelain
2006
$250
Oval Flower Boat
Stoneware
4x17x5
2006
$150
Oval Flower Boat
Porcelain
4x19x5
2006
$150
Platter
Stoneware
3x26x26
2007
$450
Platter
Stoneware
3x24x24
$350
Platter
Stoneware
3x24x24
$350
Tea bowl
ceramics
4x3x3
2006
teapot
ceramic
9x12x4
2006
$225
covered jar
ceramic
8x6x6
2006
large bowl
ceramic
8x12x12
2006
covered jar
ceracic
7x6x6
2006
platter
ceramic
24x24x3
2006
teapot
ceramic
9x12x3
2006